כתבה מיום 17 בנובמבר

 

לפניכם ידיעה שהתפרסמה היום, 17 בנובמבר.

מה החג המוזכר בכותרת הידיעה?

מה המדינה המוזכרת בכותרת הידיעה?

מה התאריך המוזכר?

מדוע הוא מוזכר?

נסו לזהות בגוף הידיעה שם של חודש מסלמי (כדוגמאת החודשים שלמדנו : רמצ'אן ושעבאן)

בידיעה מוזכר אחד מטקסי העליה לרגל. הוא צבוע באדום. נסו לשער מהי מהות הטקס.

בסיום הידיעה כתובה ברכה. סמנו אותה. נסו לקרוא אותה.